Nordic International School Karlstad når hög nöjdhet och goda studieresultat med sitt koncept

pressrelease

2019-07-04, 08:00

Hösten 2018 intogs Karlstad av en ny skola med en internationell profil. Huvudmannen, som årligen genomför enkäter för att mäta nöjdhetsgraden, har nu genomfört sina första enkäter med skolans elever, vårdnadshavare samt personal och resultatet är tydligt. Skolans koncept tilltalar samtliga tre grupper som alla skulle rekommendera sin skola till andra.

– Jag har tillsammans med huvudmannen, min personal och skolans föräldraråd analyserat enkätresultatet och vi är mycket nöjda med resultatet. Vi har jobbat hårt under vårt första verksamhetsår och det är glädjande att se att både elever, deras vårdnadshavare samt personalen upplever att skolan lever upp till förväntningarna, säger Mr Emil Wallin, rektor på skolan.

På Nordic International School fokuserar man på ordning och reda, tvåspråkighet samt kunskapsutveckling. Såväl elever som personal bär en klädkod och pratar till stor del engelska för att förbereda eleverna för den framtid där språket blir ett alltmer viktigt verktyg. Under våren 2019 utvärderade skolan sitt koncept genom att genomföra tre enkäter i vilka elever, vårdnadshavare och personal fick besvara ett stort antal frågor, varje på en femgradig skala.

Elevenkäten visar bland annat att eleverna anser att de vet vilka ordningsregler som gäller på skolan (4,5/5,0), att de trivs (4,0/5,0), att de känner sig trygga (4,2/5,0) samt att de är nöjda med sina lärare (4,0/5,0). Vårdnadshavarna är snäppet nöjdare och upplever dels ordning och reda på barnets skola (4,5/5) och dels att barnet känner sig trygg i skolan (4,6/5,0). Vidare är vårdnadshavarna nöjda med hur skolan kommunicerar vad som händer i verksamheten (4,4/5,0).

Medarbetarna är den nöjdaste gruppen. Samtliga upplever att rektorn agerar på ett förtroendegivande sätt (5,0/5,0) samt att de vuxna i skolan har högt ställda förväntningar på elevernas uppförande (5,0/5,0). Majoriteten trivs med sitt arbete (4,9/5,0), samt anser att skolan är bra organiserad utifrån de förutsättningar man har (4,9/5,0).

– Vi hade ett högt söktryck när vi annonserade skolans tjänster förra året och intresset har varit fortsatt högt och det är vi glada över i den tuffa konkurrensen som det är i branschen, säger Mr Wallin.

Trots de höga resultaten vill rektor Mr Wallin lyfta resultaten ytterligare nivå.

– Enligt vårdnadshavarna behöver vi bli bättre på kontakten mellan mentor och hemmet. Planen är därför att förändra en del av vårt arbetssätt till nästa läsår. Bland annat kommer alla klasser inleda måndagsmorgnarna med mentorssamling. Detta är en av våra styrkor, att vi gärna provar nya metoder för att sedan utvärdera dem, säger Mr Wallin.

Nordic International School har precis avslutat sitt första verksamhetsår för att till hösten påbörja sitt andra. Redan under skolans första år placerar man sig i toppen av kommunen vad gäller elevernas betyg.

– Vår årkurs 8 har i år nått fantastiska 279 poäng i meritvärde. Glädjande är att även årskurs 6 och 7 som visar goda resultat med meritvärden på 256 i årskurs 6 och 248 i årskurs 7, säger Mr Emil Wallin.

Till hösten fortsätter skolan arbeta aktivt och nära med skolans kvalitet, elever, vårdnadshavare och personal. Vidare har man som mål att arbeta för att ytterligare höja skolans Net Promoter Score (NPS) som pekar på hur högt rekommenderad skolan är. I årets enkät visar NPS:en att den bland eleverna är 15 (och 3,8 på en 5 gradig skala) och 57 bland vårdnadshavarna (4,5 på en 5 gradig skala). Även här är medarbetarna den nöjdaste gruppen då nyckeltalet bland dem är hela 82 (4,9/5).

Presskontakt