Klart bättre kunskapsresultat enligt SALSA för Nordic International School Karlstad

pressrelease

2022-02-04, 08:02

Elever i årskurs nio på Nordic International School Karlstad uppnår klart högre resultat än förväntat enligt den senaste SALSA-mätningen. I Skolverkets SALSA-modell mäts elevers förväntade meritvärde utifrån tre faktorer – vilken utbildningsnivå som föräldrarna har, andelen nyinvandrade elever kombinerat med elever med okänd bakgrund samt andelen pojkar och flickor.

För att få en mer nyanserad bild av skolors betygsresultat, än enbart genom de faktiska betygssiffrorna, har Skolverket utvecklat analysverktyget SALSA. Modellen räknar ut vad skolans genomsnittliga meritvärde i årskurs nio förväntas vara utifrån de tre faktorerna. Störst betydelse för resultaten i SALSA-modellen har föräldrars utbildningsnivå.

– Genom SALSA-statistiken kan vi få en bild av hur bra skolor faktiskt är på sin kärnuppgift, att ge eleverna kunskap oavsett vilka förutsättningar de har. Resultaten av 2021 års SALSA-mätning visar att Nordic International School Karlstad överträffar förväntningarna och att vårt pedagogiska arbete håller mycket hög kvalitet, säger Emil Wallin, rektor Nordic International School Karlstad.

Källa: Skolverket

– Nordic i Karlstad överträffar inte bara förväntningarna utifrån Skolverkets SALSA-modell, vi har faktiskt också det högsta förädlingsvärdet bland samtliga skolor här i Karlstad, säger Emil Wallin.

    Presskontakt

    Relaterat material